آخرین مهلت ارسال مقالات: ۴مرداد۱۴۰۳

داوری مقالات: ۳الی ۵روز 

مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری: ۱۰مرداد۱۴۰۳

امکان داوری زود هنگام مقالات وارسال گواهینامه پذیرش وجود دارد.