آخرین مهلت ارسال مقالات:۳۰ دی ۱۴۰۲

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری: ۹ بهمن ۱۴۰۲

امکان داوری زود هنگام مقالات وارسال گواهینامه پذیرش وجود دارد.